Výrobci
Workshopy a Akce

 


 

Heureka.cz - Porovnání cen a srovnání produktů z internetových obchodů

 

Stiki book - příběhové knihy, které baví! Recence z PfMU v Brně

Recenze na víceúčelové pomůcky- příběhové knihy „Stikibook“

S velkou radostí jsem s dětmi vyzkoušela práci s příběhovými knihami „Stikibook“, které nabízí řadu aktivit pro děti ve věkové kategorii čtyř až osmi let. Jedná se o pomůcky, různě tematicky zaměřené, umožňující dětem vytvářet své vlastní příběhy na dané téma („Zvířátka z celého světa“, „Geometrické tvary“, „Čas“, „Na stavbě“, „Noemova archa“, „Dinosauři“…). 

Tento materiál lze vhodně využít především u dětí předškolního věku, své opodstatnění má však i u žáků mladšího školního věku. Největší potenciál posuzované pomůcky spatřuji v rozvoji slovní zásoby a souvislého vyjadřování u dětí. Z realizovaných výzkumů (Koťátková 2006; Bytešníková, 2007; Johaníková, Bytešníková 2012) zaměřených na úroveň komunikační kompetence u dětí předškolního věku jasně vyplývá, že značné deficity shledáváme u dětí před zahájením školní docházky právě v oblasti souvislého vyjadřování. Přitom v RVP PV (2004) je stanoveno, že dítě předškolního věku by mělo být schopno vyjadřovat samostatně a smysluplně své myšlenky, nápady, pocity, úsudky ve správně zformulovaných větách a mělo by být schopno porozumět slyšenému. Dítě by tak mělo zvládat zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a následně zopakovat děj prostřednictvím správných formulací. Dítě předškolního věku by si mělo kontinuálně rozšiřovat slovní zásobu a aktivně ji používat k  dokonalejší komunikaci s okolím. Je třeba podotknout, že úroveň slovní zásoby je důležitým prediktorem pro zahájení školní docházky. Velký význam při rozvoji slovní zásoby a souvislého vyjadřování zastává hra, která je pro děti přirozená, přináší jim dostatečné uspokojení, umožňuje poznávat svět a rozvíjí a aktivizuje jejich řečové schopnosti. K tomu dle mého názoru může velmi vhodně sloužit posuzovaná pomůcka, která je velmi dobře zpracována jak po formální, tak i po obsahové stránce. Pro děti je velmi přitažlivé grafické zpracování a rovněž i to, že knížka obsahuje smyvatelné strany a je doplněna voskovkami. Děti si tak mohou do knihy kreslit, vpisovat a vypracovávat různé úkoly. Strany, na něž lze znázorňovat graficky jsou lehce omyvatelné a tak slouží k opětovnému použití.

 Z pohledu speciálního pedagoga-logopeda oceňuji široký záběr  každého tématu, velké množství samolepek (obrázků, na nichž jsou znázorněny pojmy, s nimiž dítě společně s pedagogem či rodičem může pracovat a rozšiřovat si tak pasivní i aktivní slovní zásobu). Nesporným plusem je, že kromě již zmiňovaného při práci s pomůckou dochází k rozvoji myšlení, kreativity, jemné motoriky a zrakové percepce. Dovolím si na závěr podotknout jeden poznatek, který jsem při práci s dětmi nabyla a to ten, že při práci s „příběhovou“ knihou ve dvojici či malé skupince velmi spontánně docházelo ke vzájemné kooperaci, probíhala zde interakce tváří v tvář a byla zde patrna osobní iniciativa a zodpovědnost každého z dětí, což je velmi důležité pro jejich další vývoj.    

PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D. 

katedra speciální pedagogiky, PfMu Brno